Burgerberaad

From Anderswat
Jump to navigation Jump to search
Wel in de rij aansluiten svp 😉

Terwijl niet helemaal helder is van wie of wat de volgende tekst is overgenomen, wil Anderswat die met je delen in weerwil van de zinsnede: ‘de van oudsher participatieve politieke cultuur van Nederland’, want nou ja?

Opzet, bedoeling

Laat burgers beslissen door een Burgerberaad op te richten dat een voortrekkersrol in de besluitvorming neemt.

Burgerberaden zijn niets nieuws. Het is een door en door democratisch middel dat al eerder met succes is toegepast in onder meer België, Canada, Ierland, India en Polen om ambitieuze doelen en vooruitstrevend beleid te realiseren. "Het past bij uitstek binnen de van oudsher participatieve politieke cultuur van Nederland." (Participatief... zolang je het dan wel eens bent met wat er door 'gebiedertjes' wordt verklaard?).

Het stelt burgers in staat om het voortouw te nemen en geeft politici de mogelijkheid om ingrijpende en verregaande maatregelen te treffen zonder vrees voor een politieke afstraffing bij de eerstvolgende verkiezingen. Een Burgerberaad geeft een stem aan groepen die anders worden buitengesloten van politieke besluitvorming en garandeert dat de lasten eerlijk en op rechtvaardige wijze worden gedeeld. Op basis van uitgebalanceerd, wetenschappelijk advies en vrij van politieke beïnvloeding kunnen deelnemers aan het Burgerberaad weloverwogen tot beslissingen in het algemeen belang komen.

Met een toepasselijk mandaat van het parlement dient via loting een representatieve groep burgers te worden samengesteld. Dit Burgerberaad zal zich buigen over het gewenste beleid om doelstellingen op rechtvaardige wijze te realiseren. De deelnemers worden door toepasselijke experts en relevante belanghebbenden op betrouwbare, evenwichtige wijze geïnformeerd en zullen in alle openheid en onder deskundige begeleiding in kleinere groepen delibreren om uiteindelijk tot een beslissing over concrete beleidsvoorstellen te komen. Als gevolg van de lobbykracht van grote bedrijven en de afhankelijkheid van media-aandacht zijn zowel parlement als opeenvolgende kabinetten niet in staat gebleken om positieve veranderingen binnen korte tijd in gang te zetten.

Voors en Tegens

Was het niet zo dat wij ons vóór een democratie verklaarden onder de voorwaarde eens in de vier jaren naar de stembus te mogen gaan om een club in Den Haag te organiseren waar de meesten onder ons zich achter konden scharen?
Ondertussen blijkt het daarmee anders te kunnen lopen dan wij hadden kunnen voorzien. Het apparaat overheid is van hoog tot laag aan het dwalen geraakt, en mogelijk de straf voor het jaren lang flauwe grapjes maken over de mensen in overheidsdienst, de ambtenaren, (en wie kent ze niet, kan zich de grapjes niet herinneren?). De Ambtenaren inmiddels een geduchte partij waar niet zo maar meer mee te spotten valt. Voor je er erg in hebt krijg je ‘het apparaat’ achter je aan, en berg je dan maar. (Een verandering in de 'cultuurzetting' waar anno 2022 terdege rekening mee dient te worden gehouden). (En zie hierbij bijvoorbeeld de pagina's over de 'Toeslagenaffaire', 'slachtofferrol' en/of Romeo's).

En wordt vervolgd.
Want hoe kan het dan dat er vandaag de dag nog maar zo bijzonder weinig politici in Den Haag opstaan met een visie? (Breder dan "geen boerka" enzovoorts... welteverstaan).
Wij zijn er nog niet over uit.

Punten van aandacht daarbij

Bronnen over burgerberaden:


Klik op het logo van Anderswat of hier om terug te gaan naar de Hoofdpagina